Централна лаборатория "НАТО - Технологии за отбраната"

Дейности на лабораторията

В момента ЦЛ „НАТО - технологии за отбраната” изпълнява Международен проект по 6-та Рамкова програма на Европейската комисия „Детерминистичен модел на инкорпорирането на радиоактивност и корозията в първичния контур на ядрените централи” (ANTIOXI) с ползвател „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД   

Рамкови договори и комплексни програми с основни звена на Националният отбранителен комплекс и търговски дружества: Министерство на отбраната; "АРСЕНАЛ" ЕАД гр. Казанлък; "ТЕХНОИМПЕКС" ЕАД, гр. София; "ВМЗ" ЕАД, гр.Сопот; "МОНБАТ"АД, гр. Монтана; "ДУНАРИТ" ЕАД, гр. Русе; "СТРУМА- С" ЕАД, гр. Сандански; "ХИМПРОДУКТ"АД, гр. Горна Оряховица; "ЧЕРНО МОРЕ" АД, гр.Варна; "ЕЛЕКТРОНПРОГРЕС" ЕАД и "АРКУС"АД, гр. Лясковец.

Шеста Рамкова програма на Европейската комисия

Рамков договор с Министерството на отбраната

Национална програма „Утилизацня и унищожаване на излишните бойни припаси на територията на Република България”

 1. Вижте презентацията"Информационна система с различни нива на достъп (справочник) за излишните бойни припаси на Българската армия подлежащи на утилизация и унищожаване".
 2. "Технологии за утилизация на метали и сплави".
 3. "Технологии за утилизация на полимерни материали".
 4. "Технологии за утилизация на вторични взривни вещества".  Вижте презентацията
 5. "Технологии за утилизация на барути с изтекъл гаранционен срок". Вижте презентацията

Национална програма нанотехнологии и нови материали Вижте презентацията

 1.  "Плазмохимично моделиране на наноразмерни прахове".  Вижте презентацията
 2. Вижте презентацията"Електрохимична наноструктурна обработка с цел атомен дизайн и получаване на материали с предварително зададени свойства".
 3.  Вижте презентацията"Корозионно и анодно окисление на метали, сплави и суперсплави в електролити на база стопени соли. Количествен кинетичен модел на процесите".
 4. Вижте презентациятаВижте презентацията„Многофункционални нанокомпозити за индивидуалния защитен пакет на съвременния войник”
 5. "Нови материали за приложение във водородната енергетика".
 6. "Експериментално охарактеризиране и кинетично моделиране на метал/хидридни електроди за никел/водородни батерии"

Договори, финансирани от фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието и науката

 1. "Приложение на йоните стопилки за функционални и антикорозионни покрития от трудно топими метали".
 2. "Никелови сплави с повишена устойчивост в йонни стопилки".
 3. "Моделиране ролята на границата Филм/ Електролит при растежа на анодни слоеве върху трудно топими метали".
 4. "Корозионна устойчивост на супер никелови сплави в йонни стопилки".
 5. "Корозионна устойчивост на железни сплави в йонни стопилки".

Оценки на въздействието на околната среда и стари замърсявания

 1. "Доклад за оценка въздействието на околната среда (ОВОС) за "Дунарит" АД гр.Русе
 2.  "Доклад за оценка стари замърсявания (ОСЗ)" за "Дунарит" АД, гр.Русе.
 3. "Доклад за оценка на щети от стари замърсявания за Лагерен завод на "ВМЗ" ЕАД гр. Сопот.
 4. "Доклад за оценка въздействието на околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка стари замърсявания (ОСЗ) за "Хан Тервел" АД, гр.Тервел.
 5. "Доклад за оценка въздействието на околната среда и оценка на минали замърсявания за "Черно море" АД гр. Варна.
 6. "Система за управление на околната среда ЕМ8 180 14001" за "Дунарит"АД, гр. Русе

Програми финансирани от фонд "Структура и технологична политика" на Министерство на промишлеността

 1. "Технология и инсталация за почистване на керамични наслоявания от прецизно ляти отливки от стомана и алуминиеви сплави", Внедрител "Черно море"ЕАД, гр.Варна.
 2. "Технология за комбинирано почистване на отливки от специални сплави в йонни стопилки", Внедрител "Феромагнит" ЕАД, гр. Перник.
 3. "Технология и опитен образец на инсталация за обработка на вълна с електрохимично активирани разтвори", Внедрител "Руно - Комерс" ЕАД, гр.София.
 4. "Автоматизирани съоръжения и технология за производство на електрохимично активирани водни разтвори за почистване и дезинфекция на обекти от сферата на туризма и бита", Внедрител Комитет по туризъм на Република България.
 5. "Технология и инсталация за електрохимична обработка на сложнопрофилни отливки от черни и цветни метали, чрез реверсивна електролиза в йонни стопилки", Внедрител "Електрометал"ЕАД, гр. София.
 6. "Конструиране и изработване на инсталация за подаване на инертни газове и система за отделяне на шлака от комбиниран агрегат за рафиниране и легиране на чугун", Внедрител "Веслец" ЕООД гр.Враца
 7. "Изследване възможностите за приложение на силикозолни разтвори за получаване на черупкови форми" Внедрител "Струма - С" ЕАД, гр.Сандански.
 8. "Технология за електрохимична обработка на сложнопрофилни отливки в йонни стопилки",- Внедрител "Арсенал"ЕАД, гр.Казанлък.
 9. "Аспирационна система на инсталация за снемане на омазка след центробежно леене на цилиндрови втулки", Внедрител "Веслец" ЕООД гр.Враца.
 10.  "Структурно изследване на заготовки предназначени за изработка на пресови инструманти", Внедрил "Петрургия" АД, гр. Плачковци.
 11. "Технология и вариантни решения на съоръжения за утилизация и имобилизация на отпадни галванични шламове", Внедрител "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот.
 12. "Изделие X на база ФС 01.01.050.", Внедрител "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот.
 13. "Технология за изгаряне на отработили масла и опитни образци на база калорифери ОХУН/ОММ на Американската фирма "ЕСО Неаt Inс"., Внедрител "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот.
 14. "Технология и инсталация за почистване на прецизно ляти отливки в йонни стопилки", Внедрител "Струма - С" ЕАД, гр. Сандански.
 15. "Моделиране на управлението и повишаване нивото на контрол на Пречиствателна станция за химически отпадни води", Внедрител "МОНБАТ" АД, гр. Монтана.
 16. "Пилотен проект за Варненски залив на бреговата система за контрол и опазване на околната среда "ЕКОЕКРАН", Внедрител "Черно море" АД, гр.Варна.
 17. "Предпроектно проучване и изготвяне на техническо задание за работни проекти на цех механична обработка, термичен и галваничен участък с пречиствателна станция", "ЗММ"АД, гр. София.
 18. "Работен проект за реконструкция и модернизация на галванични отделения 410 и 314 и нова Пречиствателна станция", Внедрител "Дунарит" АД, гр. Русе.
 19. "Въвеждане система от екологосъобразни параметри при реконструкция и модернизация на пречиствателни станции и галванични цехове", Внедрител "Хидравлични Елементи и Системи " АД, гр.Ямбол.
 20. "Проект за унищожаване на запасите от противопехотни мини (ППМ) намиращи се на складово съхранение, имобилизация и утилизация на материалите", Внедрител "Дунарит" АД, гр. Русе и "Терем" ЕАД, гр. Костенец.
 21. "Предпроектно проучване за реконструкция и модернизация  на  галваничен  участък  и   нова  Пречиствателна  станция  с реагентен и йонообменен оборотен цикъл", Внедрител "Струма С" АД, гр. Сандански.
 22. "Технология за производство на алкалоустойчиви стъклени влакна и други химически устойчиви изделия", Внедрител "СИМАТ" АД , гр. Габрово.
 23. "Техннология за базалтови стъклокерамични изделия    и технология за производство на спечени керамични изделия", Внедрител "ПЕТРУРГИЯ"АД, гр. Плачковци..
 24.  "Технически проекти за реконструкция и модернизация на галваничен участък и нова пречиствателна станция с рагентен и йонообменен оборотен цикъл", Внедрител" Струма - С" АД, гр.Сандански.

Стопански договори с доказан икономически ефект, патентовани и с лицензионен договор от Патентно ведомство

 1. "Технология и роботизирана инсталация за обезмасляване, пасивиране и консервиране на цилиндрови втулки за двигатели "Перкинс", Внедрител Чугунолеярен Комбинат "Веслец" гр.Враца. (Правителствена награда на конкурса „ИЗСЛЕДВАНЕ-ВНЕДРЯВАНЕ-СВЕТОВНО РАВНИЩЕ", икономически ефект 720 хил. лева)
 2. „Технология и инсталация за електрохимично почистване на отливки, чрез реверсивна електролиза в йонни стопилки", Внедрител Стоманолеярен Завод "23 - септември", гр.Златарица. (икономически ефект 1 560 хил. лева).
 3.  " Технология за прецизно леене по метода на топимите модели с използване на силикозолни разтвори", Внедрител "Струма-- С" ЕАД, гр.Сандански. (патент №62041/1999 г. с лицензионен договор)
 4.  "Технологии за предварителна подготовка в йонни стопилки и електроотлагане на калай - бисмутова сплав с функционално предназначение", Внедрител "Дунарит" АД, гр.Русе, (патент №104609/2000 год.)
 5. "Технология и инсталация за производство на гама състави за нискотемпературно обезмасляване на черни, цветни метали и сплави", Внедрител "Химпродукт" АД гр. Горна Оряховица. (патент №104463/2000 год.)
 6. "Технология и опитен образец на инсталация за електрохимично почистване на пригар от сложнопрофилни отливки от чугун, чрез реверсивна електролиза в йонни стопилки", Внедрител: "Веслец" ЕАД, гр.Враца. (патент № 94073/1994).

 


script error