Централна лаборатория "НАТО - Технологии за отбраната"

За лабораторията

Колектив

Ръководство

Водещи изследователи

История

Централната лаборатория „НАТО- технологии за отбраната” при Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) е създадена през 1989 г. със заповед на Министъра на културата, науката и просветата. Тя започва своята дейност под името ПНИЛ „ЕЛХИМинженеринг”, с основна задача да работи по внедряването на нови върхови технологии за Военно-промишления комплекс (ВПК) на Република България.
Първият ръководител на лабораторията е проф. дтн Никола Лингорски. От 1993 г. тя се ръководи от проф. дтн Цвети Цветков, а от 2007 г. е в структурата на катедра „Инженерна химия” с ръководител проф. д-р Иван Пенчев.

До 1991 г.

Лабораторията разработи и внедри в редица леярни заводи на България патента на проф. Цвети Цветков „Технология за електрохимична финишна обработка на отливки, чрез реверсивна електролиза в йонни стопилки”. В този период бяха внедрени и първите роботизирани системи в химични технологии за обезмасляване, пасивиране и консервиране на цилиндрови втулки за двигатели „ПЕРКИНС”. Договорите бяха финансирани от Националния фонд „Структурна и технологична политика”.

В периода 1992-1996 г.

Лабораторията изпълни редица договори финансирани от Националния фонд „Научни изследвания”. Изследвана беше корозионната устойчивост на железни, никелови и супер никелови сплави в среди на йонни стопилки. Изследвана беше приложимостта на стопилките за нанасяне на функционални и антикорозионни покрития от труднотопими метали и беше моделирана ролята на границата филм/електролит при растежа на анодни филми върху тези метали.

В периода 1997-2001 г.

Лабораторията внедри редица патенти на свои сътрудници в звена на ВПК. Технологии за прецизно леене с използването на силикозолни състави, технологии за отлагане на калай-бисмутова сплав с функционално преназначение, технологии за производство на гама състави за нискотемпературно обозмасляване на черни, цветни метали и сплави. Разработени бяха и всички технологии за унищожаване и  утилизация на материалите от противопехотните мини на територията на Република България.

В периода 2002-2004 г.

Централна лаборатория „НАТО - технологии за отбраната” изпълни редица проекти по Националните програми „Утилизация и унищожаване на излишните бойни припаси на територията на Република България” и „Нанотехнологии и нови материали".
За нуждите на Българската армия беше разработен комплекс от технологии за утилизация на полезните материали (метали, сплави и полимерни материали, отпадни взривни вещества и барути) от излишните боеприпаси на Българската армия.
За нуждите на отбраната беше пусната в експлоатация  пилотна инсталация за плазмохимично получени нанопрахове и разработени технологии за електрохимична наноструктурна обработка с цел атомен дизайн и получаване на материали с предварително зададени свойства.

ЦЛ „НАТО- технологии за отбраната” даде своя принос за приемането на България в НАТО като осъществи оценка на технологиите за унищожаване на ракетните комплекси СС23, „СКЪТ” и „ФРОГ” на територията на България

В периода 2005- 2008 г.

Лабораторията реализира следните проекти по Рамков договор с Министерство на отбраната:

 

 


script error